Chương trình của Bộ

Chương trình của Bộ

“Chương trình được tối ưu hóa theo hướng phát triển năng lực, cung cấp kiến thức nền tảng, cốt lõi theo chuẩn của Bộ”

Chuẩn đầu ra

Chương trình được tối ưu hóa theo hướng phát triển năng lực, cung cấp kiến thức nền tảng, cốt lõi theo chuẩn của Bộ để học sinh:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông

+ Đạt 7 điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Môn học chính

Học sinh học phân ban ngay từ lớp 10. Học sinh tự chọn Ban A (Khoa học tự nhiên) hoặc Ban D (Khoa học xã hội).

Ban A

Toán Văn Anh

Hóa

Sinh

Phân phối của Bộ

3 3 3 2

2

1

Hệ thống Anhxtanh  8 4 4 6 6

2

 

Ban D

Toán Văn Anh Sử Địa Công dân

Phân phối của Bộ

3 3 3 1 1

1

Hệ thống Anhxtanh  8 6 6 2 2

2

 

Lộ trình học tập

Chương trình của Bộ 2,5 năm > Ôn thi 0,5 năm > Tốt nghiệp THPT

Năm học và thời gian học

Mỗi năm học 11 tháng, chia thành 3 học kỳ. Mỗi tuần học 8-10 buổi tùy ban học và lớp 

HK mùa hè

Học kỳ I Học kỳ II
KỲ IA KỲ IB KỲ IIA

KỲ IIB


Hình thức học
 

Học tập trung: học chung cả lớp tất cả các môn.  

Học tách nhóm: lớp tách thành 2 nhóm theo trình độ. Học nâng cao các môn chính ban

Phương pháp giảng dạy

Phát triển năng lực, tích hợp liên môn và các phương pháp dạy học tiên tiến, tăng tính tương tác, học qua dự án và trải nghiệm thực tế.

Tài liệu học tập

Sách giáo khoa ban cơ bản của Bộ GD

Khảo thí

Mỗi năm học thi 5 lần, bao gồm thi chất lượng giữa học kỳ I và II, thi cuối học kỳ mùa hè, học kỳ I và học kỳ II.

Lớp 12 thi thử Trung học quốc gia 3 lần.

Xếp thứ sau mỗi kỳ thi để theo dõi sự tiến bộ hay tụt hạng của học sinh.

Điểm thi dưới 5 phải học lại.

 

Comments are closed.